《布萊梅樂隊》

關閉
  • 譯者陳志寧
  • 配音宋菁玲、謝國玄

華語導讀

老驢、老狗、老貓和老雞結伴,要去鎮上組成樂隊。走到一半,牠們發現一群強盜正在屋子裡大吃特吃,肚子餓得咕嚕叫的牠們,能想出好辦法趕走強盜,進屋去大吃一頓嗎?

客語故事內容

頭擺有一隻驢仔在伙礱(foˋ lungˇ)做事,
主人每日監佢(gamˊ iˇ)背麥仔到伙礱。
下後驢仔年紀老吔 主人按算同佢賣核。
驢仔聽着吔 決定偷偷走核。
驢仔愐:「去哪仔正好呢?著吔!𠊎曉得彈琴,來去布萊梅做一個音樂家啦!」

驢仔一個人在秋風當中行,看着樹葉仔對枝梢飛下來,感覺着盡孤栖。
有一日佢在路脣,看着一隻獵狗在該噭。
獵狗講:
「𠊎本成歇在打獵人个屋下,同佢𢯭手扭動物,
毋過主人嫌𠊎老,扭毋着動物,嗄愛同𠊎㓾死。
故所𠊎偷走出來,毋過𠊎毋知做得去哪仔。」
驢仔講:「𠊎愛去布萊梅做音樂家,你愛同𠊎共下去無?」
獵狗歡喜个講:「𠊎曉得打定音鼓,𠊎跈你來去布萊梅。」

幾日過後,驢仔同獵狗堵着一隻老貓仔。
老貓仔講:「𠊎後生時節盡會扭老鼠仔,主人盡惜𠊎。
毋過𠊎這下老吔,扭毋着老鼠仔,
女主人嗄想愛同𠊎擳吔河壩沉死(ciim xiˋ)!」
驢仔問:「你愛跈𠊎等共下去布萊梅無?你做得在該仔做一個音樂家。」

驢仔、獵狗同老貓仔,行過分白雪弇等个森林,來到一間農舍,
佢等看着一隻雞公仔企在農舍个大門頂高緊顫。
雞公仔講:「𠊎聽着主人參詳,
天光日有人客愛來 想愛同𠊎㓾吔煲雞湯!」
驢仔問:「你愛跈𠊎等共下去布萊梅無?𠊎等做得組一個樂隊。」
雞公仔聽吔,決定跈驢仔獵狗同老貓仔共下去布萊梅。

四隻動物在雪地裡背煞猛前進。
日頭會落山吔,
雞公仔飛到樹頂,發現無幾遠个地方電火著著,
佢同共陣个講,附近有歇人家。

佢等來到一間屋仔外背,
生到最高个驢仔對窗仔看屋仔裡背。
「𠊎看着一陣強盜在裡背 桌頂項有盡多食个東西。
大家想辦法同該兜強盜逐走 入來去食畀飽。」

接下來驢仔用後腳企等、同前腳掛在窗仔項,
獵狗跳到驢仔个背囊項,
老貓仔跳到獵狗个背囊頂高,
雞公仔再飛到老貓仔个頭那頂,
續下來佢等共下叫出最得人驚个聲哨!

屋仔裡背个強盜聽啊着叫聲,又看着窗仔外背个影仔,
覺着有怪物出現,嚇到瀉出去!

驢仔、狗仔、貓仔、雞公仔行入屋仔,
圍等桌仔坐下來,爽快个食等好食个東西。
等大家食飽吔,佢等就同蠟燭火歕烏,過後各人自家尋地方睡目。

其實該兜強盜無行遠,強盜个頭仔喊底下个人歸去探看啊。
該強盜行入屋仔,想愛點著火該下,
恁堵好佢同老貓个黃目珠準做石炭,拿禾稈揰啊去(tung a hi),
分老貓仔爪著傷(iauˋ cog songˊ);
強盜舂向後門去,獵狗跳起來咬等佢个腳!

強盜盡無簡單正摒㪐獵狗,走過天時坪該下,
分睡在肥料堆項个驢仔踢吔一腳,
雞公仔乜在屋頂高大聲啼!

強盜歸到樹林對領導講:
「屋仔裡背有一個得人驚个牽仙婆,用手指甲同𠊎个面爪到疤疤!
有一個東西掌等屋仔个後門,囓𠊎个腳!
一個烏色个怪物在天時坪,用棍仔𢫦𠊎!
還有一個法官坐在屋頂高大聲喊,捉來去剁頭那!
𠊎絕對無愛再歸去該間屋仔吔!」

領導个嚇到帶等其他个強盜瀉走。
本成愛去布萊梅做音樂家个四個陣黨,
決定歇啊在這,
佢等有閒个時節乜會表演一下仔呢!


【華語原文】

從前有一隻驢子在磨坊工作,
主人每天叫牠背麥子到磨坊。
後來驢子年紀大了,主人打算把牠賣掉。
驢子聽到了,決定逃走。
驢子想:「該去哪裡好呢?對了!我會彈琴,去布萊梅當個音樂家吧!」

驢子一個人走在秋風中,看著樹葉從枝頭飄下,感到很孤單。
一天牠在路邊,看到一隻獵犬在哭泣。
獵犬說:
「我原本是住在獵人的家裡,幫獵人追捕獵物,
可是主人嫌我老,抓不到獵物,竟然要殺死我。
所以我逃了出來,但是我不曉得該去哪裡。」
驢子說:「我要去布萊梅當音樂家,你要跟我一起去嗎?」
獵犬開心地說:「我會敲定音鼓,我跟你去布萊梅。」

幾天後,驢子和獵犬遇見一隻老貓。
老貓說:「我年輕時很會抓老鼠,主人非常喜歡我。
可是我現在老了,抓不到老鼠,
女主人竟然想把我丟進河裡淹死!」
驢子問:「你要不要跟我們一起去布萊梅?你可以在那裡當個音樂家。」

驢子、獵犬和老貓,走過被白雪覆蓋的森林,來到一間農舍,
牠們看到一隻公雞站在農舍的大門上發抖。
公雞說:「我聽到主人商量,
明天有客人要來,想把我殺掉煮雞湯!」
驢子問:「你要不要跟我們一起去布萊梅?我們可以組成一個樂隊。」
公雞聽了,決定跟驢子獵犬和老貓一起去布萊梅。

四隻動物在雪地中奮力前進。
太陽快要下山了,
公雞飛到樹頂,發現不遠的地方亮著燈火,
牠告訴夥伴,附近有戶人家。

牠們來到一間屋子外面,
個子最高的驢子從窗戶往屋裡瞧。
「我看到一群強盜在裡面,桌子上有好多食物。
大家想辦法把那些強盜趕走,進去吃個飽吧。」

於是驢子用後腿站著、把前腳搭在窗子上,
獵犬跳到驢子的背上,
老貓跳到獵犬的背上,
公雞再飛到老貓頭頂,
然後牠們同時發出最恐怖的聲音!

屋裡的強盜聽到叫聲,又看到窗外的影子,
以為有怪物出現,嚇得逃了出去!

驢子、狗、貓、公雞走進屋子,
在桌邊坐下來,開心的享用美味的食物。
等大家吃飽了,牠們就把燭火熄掉,然後各自找地方睡覺。

其實那些強盜並沒有走遠,強盜首領叫手下回去查看。
那個強盜走進屋子,正想點火,
可是他把老貓的黃眼睛當成煤炭,拿起稻草戳過去,
被老貓一把抓傷;
強盜衝向後門,獵犬跳起來咬住他的腿!

強盜好不容易掙脫了獵犬,跑過庭院時,
被睡在肥料堆上的驢子踢了一腳,
公雞也在屋頂上尖聲啼叫!

強盜回到樹林對首領說:
「屋子裡有個恐怖的巫婆,用指甲刮花我的臉!
有個東西等在屋子後門,咬了我的腿!
一個黑色的怪物在院子裡,用木棒揍我!
還有一個法官坐在屋頂上大叫,抓去砍頭!
我絕對不要再回那間屋子了!」

首領嚇得帶著其他強盜逃跑。
至於原本要到布萊梅當音樂家的四個夥伴,
決定在這裡住下來,
牠們有空時也會演奏一下呢!